Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26)    XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Nhân sâm chưng óc heo
Nhân sâm chưng óc heo
VND 120.000Canh mướp nấu tôm khô
Canh mướp nấu tôm khô
VND 12.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA arrow XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH arrow Canh gà đông trùngCanh gà đông trùng


Giá cho mỗi loại (1 phần): VND 250.000


THAØNH PHAÀN
- Gaø1 con.
- Ñoâng truøng haï thaûo  
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
- Gaø caét mieáng vöøa aên.
- Thòt gaø öôùp göøng, gia vò, sau ñoù cho ñoâng truøng haï thaûo vaøo naáu thaønh canh, naáu khoaûng 40 phuùt, nöôùc soâi laïi laø ñöôïc. Neâm gia vò. Tuaàn aên moät laàn.
Taùc duïng:
- Moùn aên naøy coù taùc duïng thanh nhieät giaûi ñoäc, boå khí huyeát, giaûm môõ , haï huyeát aùp.
*Chuù yù khoâng söû duïng ñoái vôùi ngöôøi coù khaû naêng maãn caûm hoaëc dò öùng vôùi caùc thaønh phaàn treân.
PHAÂN TÍCH:
- Caùc phaân tích hoùa hoïc cho thaáy trong sinh khoái ( biomass) cuûa ñoâng truøng haï thaûo coù 17 acid amin khaùc nhau, coù D-mannitol, coù lipid, coù nhieàu nguyeân toá vi löôïng ( Al, Si, K, Na,...). Quan troïng hôn laø trong sinh khoái ñoâng truøng haï thaûo coù raát nhieàu chaát hoaït ñoäng sinh hoïc maø caùc nhaø khoa hoïc ñang phaùt hieän daàn daàn ra nhôø caùc tieán boä cuûa nghaønh hoùa hoïc caùc hôïp chaát töï nhieân. Nhieàu hoaït chaát naøy coù giaù trò döôïc lieäu thaàn kyø. Trong ñoù phaûi keå ñeán cordiceptic, acid, cordycepin, adenosine, hydroxyethyl-adenossine. Ñaùng chuù yù hôn caû laø nhoùm hoaït chaát HEAA ( Hydroxy-Ethyl-Adenosine-Analogs), ñoâng truøng haï thaûo coøn chöùa nhieàu loaïi vitamin ( trong 100g ñoâng truøng haï thaûo coù 0,12g vitamin B12; 29,9mg vitamin A; 116,03mg vitamin C, ngoaøi ra coøn coù vitamin B2 ( riboflavin), vitamin E, vitamin K..)
- Theo caùc ghi cheùp veà ñoâng döôïc coå, ñoâng truøng haï thaûo laø moät vò thuoác boài boå heát söùc quyù giaù, coù taùc duïng tích cöïc vôùi caùc beänh nhö roái loaïn tình duïc, thaän hö, lieät döông, di tinh, ñau löng, moûi goái, ho hen do pheá hö hoaëc caû pheá, thaän ñeàu hö, vaø coù taùc duïng toát ñoái vôùi treû em chaäm lôùn.
- Cuõng theo moät soá nghieân cöùu hieän ñaïi chæ ra raèng ñoâng truøng haï thaûo coù taùc duïng taêng cöôøng coâng naêng cuûa tuyeán thöôïng thaän, caûi thieän chöùc naêng thaän, naâng cao khaû naêng mieãn dòch, khaùng khuaån, khaùng virus, choáng ung thö vaø phoùng xaï. Ñoàng thôøi ñoái vôùi heä thoáng tuaàn hoaøn tim maïch; ñoâng truøng haï thaûo coù taùc duïng laøm giaõn caùc maïch maùu, laøm taêng löu löôïng tuaàn hoaøn maùu, ñieàu chænh lipid maùu ( giaûm cholesterol vaø b-lipoprotein ), haïn cheá quaù trình tieán trieån cuûa tình traïng xô vöõa ñoäng maïch.
- Taát caû caùc nghieân cöùu vaø thöïc nghieäm ñeàu xaùc ñòng ñoâng truøng haï thaûo haàu nhö khoâng coù taùc duïng phuï ñoái vôùi cô theå ngöôøi vaø ñoäng vaät. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Gà ác nướng mật ong
Gà ác nướng mật ong
VND 60.000Ba ba hầm chuối, khoai môn
Ba ba hầm chuối, khoai môn
VND 425.000Bồ câu hầm ngọc trúc
Bồ câu hầm ngọc trúc
VND 150.000Gà nguyên con hầm hải sâm
Gà nguyên con hầm hải sâm
VND 350.000Lẩu cháo bồ câu
Lẩu cháo bồ câu
VND 150.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?