Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26)    XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Đậu cô ve xào thịt bò
Đậu cô ve xào thịt bò
VND 4.500Ba ba hầm chuối, khoai môn
Ba ba hầm chuối, khoai môn
VND 425.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA arrow XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH arrow Gà nguyên con xào hoa cúcGà nguyên con xào hoa cúc


Giá cho mỗi loại (6 phần): VND 200.000


THAØNH PHAÀN
- Gaø thả vườn 1 con
- Hoa cuùc  
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
- Gaø ñem luoäc chín.
- Hoa cuùc ngaâm nöôùc, göøng caét laùt, haønh caét khuùc.
-  Xeù gaø ra vöøa aên vaø gia vò, röôïu , tieâu, troän ñeàu.
- Chaûo noùng cho daàu meø vaøo khöû haønh, toûi cho thôm roài cho thòt gaø vaøo xaøo 2 phuùt, sau ñoù ñoå nöôùc thòt gaø, naáu soâi cho hoa cuùc vaøo. Neâm gia vò vöøa aên.
Taùc duïng:
 
- Moùn aên naøy coù taùc duïng boå döôõng nguõ taïng, haï huyeát aùp.
*Chuù yù khoâng söû duïng ñoái vôùi ngöôøi coù khaû naêng maãn caûm hoaëc dò öùng vôùi caùc thaønh phaàn treân.
- Hoa cuùc töôi ngoït maùt, khoâng nhöõng coù khaû naêng sô taùn phong nhieät maø coøn thanh nhieät, lôïi maät, döôõng gan, saùng maét, ñaëc bieät coù taùc duïng trò phong nhieät nhöùc ñaàu, noùng gan, ñoû maét, hoa maét, choùng maët.
Nhöõng nghieân cöùu hieän ñaïi ñaõ xaùc nhaän hoa cuùc töôi coù taùc duïng roõ reät veà giaûi nhieät, haï huyeát aùp, ñoäng maïch noåi phuø.
 
- Thòt gaø tính aám, vò ngoït, oân trung, ích khí, boå döôõng tinh huyeát. Phuø hôïp cho nhöõng ngöôøi meät moûi, gaày yeáu… 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Gà ác tiềm ngãi cứu
Gà ác tiềm ngãi cứu
VND 80.000Baba nguyên con hầm câu kỷ
Baba nguyên con hầm câu kỷ
VND 450.000Thịt thỏ hầm hoa cúc
Thịt thỏ hầm hoa cúc
VND 80.000Óc heo tiềm thuốc
Óc heo tiềm thuốc
VND 50.000Canh cá thác lác cà chua
Canh cá thác lác cà chua
VND 22.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?