Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26)    XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Thịt thỏ hầm hoa cúc
Thịt thỏ hầm hoa cúc
VND 80.000Canh bí đỏ nấu thịt nạc
Canh bí đỏ nấu thịt nạc
VND 18.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA arrow XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH arrow Cháo gạo lứt sơn traCháo gạo lứt sơn tra


Đơn Giá: VND 40.000


THAØNH PHAÀN
- Gaïo löùt  500g
- Naám tai meøo  
- Sôn tra  
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
- Naám tai meøo ngaâm nöôùc, xeù thaønh sôïi, sôn tra caét mieáng, gaïo vo saïch.
- Boû taát caû vaøo noài, vôùi moät löôïng nöôùc thích hôïp, naáu cho chaùo chín nhöø laø ñöôïc. Gia vò vöøa aên. Moãi ngaøy duøng 1 laàn vaøo böõa saùng. Một liệu trình ăn cho 1 tháng.
Taùc duïng:
- Moùn aên naøy coù taùc duïng boå aâm nhuaän pheá, haï huyeát aùp.
*Chuù yù khoâng söû duïng ñoái vôùi ngöôøi coù khaû naêng maãn caûm hoaëc dò öùng vôùi caùc thaønh phaàn treân.
PHAÂN TÍCH:
- Theo döôïc hoïc coå truyeàn, sôn tra coù vò chua ngoït, tính hôi aám, coù khaû naêng giaûi quyeát 3 vaán ñeà: tieâu hoùa, laøm heát ôï hôi, ôï chua, choáng chöôùng vuøng buïng; hoùa öù, laøm cho huyeát maïch ñöôïc löu thoâng; chöõa chöùng loûng lî do nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau. Nghieân cöùu hieän ñaïi cho thaáy, sôn tra coù taùc duïng khaùng khuaån, cöôøng tim, laøm giaõn ñoäng maïch vaønh, choáng roái loaïn nhòp tim, haï aùp, baûo hoä teá baøo gan, taêng cöôøng coâng naêng mieãn dòch, traán tónh an thaàn, choáng co thaét, öùc cheá quaù trình ngöng taäp tieåu caàu, ñieàu chænh roái loaïn lipid maùu....
- Gaïo löùt laø loaïi gaïo chæ vöøa môùi boùc ñi lôùp voû traáu, vaãn coøn lôùp caùm bao boïc beân ngoaøi. Neáu giaõ saïch lôùp caùm naøy seõ cho ra gaïo traéng, loaïi chuùng ta aên haøng ngaøy. Lôùp caùm cuûa haït gaïo löùt chöùa nhieàu döôõng chaát quan troïng nhö: Viatmin E, vitamin B1, B3, B6, ma-gieâ, man-gan, chaát sô, saét...
ÔÛ gaïo traéng, qua quaù trình xay, giaõ, 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, moät nöûa löôïng man-gan vaø haàu heát chaát xô ñaõ bò maát ñi.
Theo caùc chuyeân gia dinh döôõng, moät lon gaïo löùt khi naáu thaønh côm chöùa 84mg ma-gieâ. Trong khi ñoù, ôû gaïo traéng chæ coù 19mg. Nhieàu nghieân cöùu khoa hoïc chöùng minh raèng trong lôùp caùm cuûa gaïo löùt chöùa moät chaát daàu ñaëc bieät. Noù coù taùc duïng ñieàu hoøa huyeát aùp, laøm giaûm cholesterol xaáu, giuùp ngaên ngöøa caùc beänh veà tim maïch.
Gaïo löùt ñaëc bieät toát ñoái vôùi phuï nöõ, noù laøm giaûm nguy cô ung thö vaø ruoät keát, giaûm cholesterol vaø toát cho heä tim maïch cuûa phuï nöõ sau maõn kinh. Ñoàng thôøi, vôùi nguoàn chaát sô doài daøo, gaïo löùt giuùp choáng laïi beänh xô vöõa ñoäng maïch, ung thö vuù, giaûm nguy cô maéc beänh tim maïch, ung thö vaø beänh tieåu ñöôøng. Beân caïnh ñoù, chaát xô coøn coù taùc duïng giuùp no laâu neân khi aên côm gaïo löùt, baïn seõ khoâng bò taêng caân.
 
  


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Gà ác nấu cháo đậu đỏ
Gà ác nấu cháo đậu đỏ
VND 60.000Cháo gạo lứt, thận dê
Cháo gạo lứt, thận dê
VND 150.000Bồ câu nguyên con hầm khoai mài
Bồ câu nguyên con hầm khoai mài
VND 150.000Bồ câu hầm bào ngư nước cốt gà
Bồ câu hầm bào ngư nước cốt gà
VND 220.000Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?