Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Nhân sâm chưng óc heo
Nhân sâm chưng óc heo
VND 120.000Lươn xào sả ớt
Lươn xào sả ớt
VND 45.500Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA arrow XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH arrow Lươn nguyên con chưng đảng sâmLươn nguyên con chưng đảng sâm


Giá cho mỗi loại (3 phần): VND 60.000


THAØNH PHAÀN
- Löôn 1 con  
- Thaûo quyeát minh, ñaûng saâm  
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
- Löôn caét khuùc, thaûo quyeát minh taùn thaønh boät, ñaûng saâm caét mieáng, göøng caét laùt, haønh caét khuùc.
- Boû löôn vaøo thoá, cheá ít röôïu leân, ñaûng saâm ñeå leân mình löôn, boû göøng, haønh, toûi chung quanh löôn, neâm gia vò.
- Thaûo quyeát minh naáu rieâng khoaûng 20 phuùt, boû caùi laáy nöôùc ra ñoå vaøo thoá löôn. Ñeå thoá vaøo noài, chöng caùch thuûy khoaûng 40 phuùt laø ñöôïc.
Taùc duïng:
 
- Moùn aên naøy coù taùc duïng boå ích khí huyeát, haï huyeát aùp.
*Chuù yù khoâng söû duïng ñoái vôùi ngöôøi coù khaû naêng maãn caûm hoaëc dò öùng vôùi caùc thaønh phaàn treân.
PHAÂN TÍCH:
- Theo döôïc hoïc coå truyeàn, quyeát minh töû ( coøn goïi laø thaûo quyeát minh, haït muoàng ) vò ngoït ñaéng, tính maùt, laøm maùt gan, saùng maét, nhuaän traøng, thoâng tieän.
Nghieân cöùu hieän ñaïi cho thaáy, quyeát minh töû coù taùc duïng laøm haï huyeát ap, khaùng khuaån, baûo hoä teá baøo gan, caûi thieän thò löïc, öùc cheá quaù trình ngöng taäp tieåu caàu, taêng cöôøng khaû naêng hoaït ñoäng cuûa ñaïi thöïc baøo, nhuaän traøng vaø lôïi nieäu.
Noù coøn öùc cheá quaù trình hình thaønh caùc maûng xô vöõa ñoäng maïch, laøm giaûm caùc chæ tieâu môõ maùu nhö cholesterol, triglycerid vaø beâta-lipoprotein.
- Ñaûng saâm coù taùc duïng choáng meät moûi,taêng khaû naêng mieãn dòch cuûa cô theå, toát cho heä thoáng tieâu hoùa, toát ñeán heä tim maïch...
 Theo Y hoïc coå truyeàn thì ñaûng saâm coù taùc duïng boå trung ích khí, sinh taân, döôõng huyeát, khaùng vieâm, hoùa ñaøm chæ khaùt.
- Theo Ñoâng y, löôn giuùp boå khí huyeát, thích hôïp vôùi chöùng lao löïc, ho hen, phong thaáp.
Y hoïc hieän ñaïi chöùng minh raèng löôn coù theå hoã trôï vaø ñieàu trò cho beänh tieåu ñöôøng , taêng cöôøng trí nhôù, kieát lî…
Thòt löôn chöùa 20% protid, 1,5% lipid, 35mg% Ca, 164mg%P, 26mg%Mg, 1mg%Fe, 0,15mg% vitamin B1, 0,31mg% vitamin B2, 3,8mg% vitamin PP, 0.28mg% vitamin B6, 30mcg% vitamin D. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.