Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13)    XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Thận heo hầm đậu
Thận heo hầm đậu
VND 40.000Óc heo chưng gừng
Óc heo chưng gừng
VND 50.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn cho bệnh phong thấp arrow XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH arrow Thịt dê hầm táoThịt dê hầm táo


Đơn Giá: VND 60.000


THAØNH PHAÀN
- Thòt naïc deâ  300g
- Haø thuû oâ  
- Taùo ñoû  
- Traàn bì  
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
- Haø thuû oâ cho vaøo noài saéc cuøng vôùi 3 cheùn nöôùc sau ñoù coøn 2 cheùn nöôùc, xaùc boû. Traàn bì ngaâm nöôùc khoaûng 15 phuùt, thaùi sôïi nhoû. Taùo ngaâm nöôùc khoaûng 10 phuùt.
- Thòt deâ caét mieáng vöøa aên, gia vò, khöû daàu cho thòt deâ vaøo xaøo sô. Cho thòt deâ vaø Traàn bì, Haø thuû oâ, ít göøng thaùi moûng vaøo noài , sau ñoù naáu soâi vaø haï löûa nhoû haàm riu riu khoaûng  moät giôø thì cho taùo vaøo naáu chung ñeán khi thòt vaø taùo meàm. Gia vò vöøa aên, aên thöôøng xuyeân toát cho söùc khoûe.
Taùc duïng:
- Moùn aên naøy coù taùc duïng ñieàu trò ñau nhöùc xöông khôùp, cô theå suy nhöôïc, thaän hö, tinh thaàn meät moûi, sinh tinh, baïc toùc, trí nhôù giaûm suùt, maát nguû.
*Chuù yù khoâng söû duïng ñoái vôùi ngöôøi coù khaû naêng maãn caûm hoaëc dò öùng vôùi caùc thaønh phaàn treân.
PHAÂN TÍCH: 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Cá chép hấp cách thuỷ
Cá chép hấp cách thuỷ
VND 125.000Canh cá thác lác cà chua
Canh cá thác lác cà chua
VND 22.000Rau dền nấu thịt nạc heo
Rau dền nấu thịt nạc heo
VND 11.000Thịt dê hầm táo
Thịt dê hầm táo
VND 60.000Tim heo đảng sâm
Tim heo đảng sâm
VND 90.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?