Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13)    XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
VND 80.000Baba tiềm thuốc và phụ liệu
Baba tiềm thuốc và phụ liệu
VND 450.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn cho bệnh phong thấp arrow XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH arrow Tim heo đảng sâmTim heo đảng sâm


Đơn Giá: VND 90.000


THAØNH PHAÀN
- Tim heo 1 bộ
- Ñaûng saâm  
- Baïch truaät  
- Töû ñan saâm  
- Khöông hoaït  
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
- Tim heo caét laùt moûng, öôùp gia vò, haønh, tieâu.
- Cho caùc vò thuoác treân vaøo noài vôùi 4 cheùn nöôùc, saéc coøn laïi 1 cheùn. Khöû daàu meø vôùi haønh toûi cho thôm sau ñoù cho tim heo ñaõ öôùp vaøo xaøo sô, tieáp theo cho cheùn nöôùc thuoác vaøo naáu chung, haàm cho ñeán khi tim heo chín.  
Taùc duïng:
- Moùn aên naøy coù taùc duïng ñieàu trò ñau nhöùc xöông khôùp, ñau vaønh tim, khí hö, aâm hö.
*Chuù yù khoâng söû duïng ñoái vôùi ngöôøi coù khaû naêng maãn caûm hoaëc dò öùng vôùi caùc thaønh phaàn treân.
PHAÂN TÍCH:
- Ñaûng saâm tính bình, vò ngoït, boå tyø, ích pheá, döôõng maùu sinh taân, chöùa cacbon glucoxit, kieàm vi löôïng sinh vaät, ñöôøng saccaro, ñöôøng gluco, tinh boät vaø nhöïa caây...Coù taùc duïng laøm höng phaán heä thaàn kinh, taêng söùc ñeà khaùng cuûa cô theå, toát ñeán heä tim maïch. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.