Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Khoai tây chiên xào thịt bò
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Cháo hà thủ ô, khoai mài
Cháo hà thủ ô, khoai mài
VND 27.000Baba chưng cách thủy nguyên con
Baba chưng cách thủy nguyên con
VND 425.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Khoai tây chiên xào thịt bòKhoai tây chiên xào thịt bò


Giá cho mỗi loại (piece): VND 26.000


a. Vaät lieäu:
            - 400g khoai taây
            - 100g thòt boø meàm
            - 1 cuû haønh taây
            - Gia vò
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Khoai taây choïn khoai vaøng, goït voû, caét thaønh töøng mieáng nhö ngoùn tay, röûa saïch. Ngaâm khoai vaøo thau nöôùc coù pha ít chanh vaø muoái.
            - Thòt boø choïn loaïi thaät meàm, thaùi moûng, mieáng vöøa aên, öôùp thòt vôùi maém, muoái, ñöôøng, daàu aên.
            - Haønh taây caét muùi cam vöøa.
Thöïc hieän:
            - Cho nhieàu daàu aên vaøo chaûo, daàu soâi thaû khoai vaøo chieân ( muoán ngon moãi laàn chæ chieân moät ít khoâng cho heát khoai vaøo chieân vöøa laâu, khoai laïi khoâng chín ñeàu). Chieân khoai vôùi löûa vöøa, chieân ñeán khi khoai chín vaøng, noåi leân thì vôùt ra, ñeå raùo daàu.
            - Truùt heát daàu trong chaûo, chæ chöøa laïi moät chuùt, xaøo haønh taây cho thôm, cho thòt boø vaøo xaøo löûa lôùn, neâm laïi gia vò cho vöøa aên.
            - Thòt boø vöøa chín tôùi, cho khoai taây vaøo ñaûo ñeàu.
            - Moùn naøy raát deã aên, khoâng khoâ nhö khoai taây chieân aên vôùi thòt bít teát. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Gà ác ( 2 con ) hầm hoàng kỳ
Gà ác ( 2 con ) hầm hoàng kỳ
VND 120.000Baba tiềm thuốc và phụ liệu
Baba tiềm thuốc và phụ liệu
VND 450.000Cháo gạo lứt, thận dê
Cháo gạo lứt, thận dê
VND 150.000Gà ác ( 2 con ) hầm sa sâm
Gà ác ( 2 con ) hầm sa sâm
VND 140.000Cháo bồ câu tô
Cháo bồ câu tô
VND 30.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?