Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Canh cá thác lác cà chua
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Xà lách trộn cà chua
Xà lách trộn cà chua
VND 26.000Thỏ hầm câu kỷ
Thỏ hầm câu kỷ
VND 80.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Canh cá thác lác cà chuaCanh cá thác lác cà chua


Giá cho mỗi loại (phần): VND 22.000


a. Vaät lieäu:
            - 100g caù thaùc laùc
            - 2 traùi caø chua chín ñoû
            - Haønh laù, ngoø, toûi
            - Gia vò
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Caù thaùc laùc loaïi coøn töôi, ñaõ naïo saün, neâm gia vò, quaäy ñeàu khi caù thaät deûo.
            - Caø chua , haønh laù ...röûa saïch.
Thöïc hieän:
            - Haønh laù caét laù rieâng, ñaàu haønh ñaäp giaäp, caét thaät nhuyeãn, ngoø caét nhoû, toûi baêm nhuyeãn.
            - Cho ñaàu haønh vaøo caù troän ñeàu.
            - Caø chua caét caét muùi lôùn.
            - Laáy nöôùc vöøa ñuû aên, ñun thaät soâi. Khi nöôùc soâi duøng muoãng muùc töøng vieân caù cho vaøo noài.
            - Cho moät chuùt daàu aên vaøo chaûo xaøo caø chua, neâm gia vò, xaøo cho ñeán khi naøo caø chua chín nhöng khoâng naùt.
            - Cho caø chua ñaõ chín vaøo noài canh ñang soâi, chôø soâi trôû laïi neâm gia vò, caù noåi leân laø chín.
            - Muùc canh ra toâ, raéc haønh ngoø caét nhoû.
            - Moùn canh naøy aên noùng, vaøo nhöõng ngaøy oi böùc khoâng muoán duøng côm coù theå naáu canh naøy aên chung vôùi buùn vaø rau soáng caùc loaïi, raát ngon. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Tim heo nấu sa sâm
Tim heo nấu sa sâm
VND 80.000Cá chép hấp nấm
Cá chép hấp nấm
VND 125.000Cháo gạo lứt đảng sâm
Cháo gạo lứt đảng sâm
VND 40.000Canh thịt bò hành răm
Canh thịt bò hành răm
VND 22.000Lẩu nấm thiên nhiên gà ác
Lẩu nấm thiên nhiên gà ác
VND 180.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?