Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Thịt ba rọi xào mắm tôm
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Cháo bồ câu nguyên con
Cháo bồ câu nguyên con
VND 95.000Cá nục kho ngót
Cá nục kho ngót
VND 27.500Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Thịt ba rọi xào mắm tômThịt ba rọi xào mắm tôm


Giá cho mỗi loại (phần): VND 31.500


a. Vaät lieäu:
            - 300g thòt ba roïi.
            - 50g maém toâm ngon.
            - Haønh tím, ôùt.
            - Nöôùc maém, muoái, gia vò.
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Thòt ba roïi choïn loaïi ít môõ, thaùi thaønh töøng sôïi vöøa aên, öôùp gia vò.
            - Maém toâm choïn loaïi ngon, khoâng tanh, khoâng naëng muøi, cho moät chuùt nöôùc soâi vaøo quaáy ñeàu ñeå cho maém laéng caën xuoáng, löôïc qua caùi ray. Laøm nhö vaäy vì trong maém nhieàu khi coù caùt, neáu khoâng loïc seõ khoù aên.
            - Haønh tím, ôùt baêm nhoû.
Thöïc hieän:
            - Chaûo noùng, cho ít daàu vaøo chaûo xaøo haønh cho thôm.
            - Cho thòt ñaõ öôùp vaøo, neâm theâm ñöôøng, xaøo cho ñeán kho naøo mieáng thòt chaûy môõ ra vaø thaám ñöôøng.
            - Cho maém, ôùt vaøo xaøo chung vôùi thòt, ñeå löûa vöøa cho maém thaám vaøo thòt töø töø. Xaøo cho ñeán khi maém caïn, baùm heát vaøo thòt, raéc tieâu.
            - Trong tröôøng hôïp xaøo maém maø neám thaáy khoâng ñuû maën nhö yù muoán coù theå neâm moät chuùt nöôùc maém ngon, tuyeät ñoái khoâng neâm muoái, seõ maën khoù aên.
            - Moùn aên naøy duøng chung vôùi döa leo vaø rau  huùng , khoâng aên keøm rau soáng. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Cháo sâm, thiên đông
Cháo sâm, thiên đông
VND 40.000Gà ác tiềm hạt sen nước cốt gà
Gà ác tiềm hạt sen nước cốt gà
VND 60.000Ba ba hầm chuối xanh bồi bổ
Ba ba hầm chuối xanh bồi bổ
VND 425.000Gà ác ( 2 con ) hầm sinh địa
Gà ác ( 2 con ) hầm sinh địa
VND 120.000Cá chép chưng trà xanh
Cá chép chưng trà xanh
VND 125.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?