Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Thịt kho măng
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Lo lo xanh
Lo lo xanh
VND 9.500Gà ác tiềm tam thất
Gà ác tiềm tam thất
VND 80.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Thịt kho măngThịt kho măng


Giá cho mỗi loại (phần): VND 38.500


a. Vaät lieäu:
            - 300g thòt ba roïi.
            - 400g maêng töôi.
            - Haønh laù, göøng, ôùt.
            - Nöôùc maém, muoái,daàu aên, ñöôøng, gia vò.
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Thòt caét mieáng öôùp gia vò.
            - Maêng töôi mua veà luoäc laïi vôùi nöôùc coù pha chuùt muoái khoaûng 15 phuùt. Vôùt ra xaû laïi nöôùc laïnh, caét mieáng daøy 1cm. Öôùp maêng vôùi gia vò.
            - Haønh laù caét nhoû, göøng caét laùt, ôùt baêm nhoû.
Thöïc hieän:
            - Cho moät muoãng suùp ñöôøng vaøo noài, ñoå nöôùc öôùt maët ñöôøng, naáu cho ñeán khi ñöôøng chaûy heát vaø thaønh maøu naâu saãm, cho nöôùc vaøo ñun soâi, cho göøng caét laùt vaøo.
            - Cho thòt vaøo vaø ñun soâi trôû laïi. Cho maêng vaøo vaø neâm laïi gia vò, neân cho vöøa khoâng neân maën quaù maát ngon.
            - Khi thòt vaø maêng soâi, cho nöôùc soâi  vaøo xaâm xaáp, cho daàu aên, ôùt vaøo, ñeå löûa vöøa, kho cho ñeán khi caïn nöôùc, röôùi moät chuùt daàu aên, cho haønh laù vaøo ñaûo ñeàu. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Bồ câu chưng câu kỷ nguyên con
Bồ câu chưng câu kỷ nguyên con
VND 150.000Súp óc heo
Súp óc heo
VND 50.000Canh gà đông trùng
Canh gà đông trùng
VND 250.000Cháo bồ câu ( 2 con ), rau củ, đậu xanh, hạt sen
Cháo bồ câu ( 2 con ), rau củ, đậu xanh, hạt sen
VND 250.000Óc heo tiềm thuốc
Óc heo tiềm thuốc
VND 50.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?