Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Khổ qua xào trứng
Khổ qua xào trứng
VND 10.500Gà ác chưng gừng
Gà ác chưng gừng
VND 60.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Đậu rồng xào thịt bòĐậu rồng xào thịt bò


Giá cho mỗi loại (phần): VND 36.000


a. Vaät lieäu:
            - 200g thòt boø meàm.
            - 20 traùi ñaäu roàng.
            - Haønh taây, toûi.
            - Nöôùc maém, muoái,daàu aên, gia vò.
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Thòt boø thaùi moûng, öôùp gia vò.
            - Ñaäu roàng choïn traùi non, töôùc boû sô 2 beân, röûa saïch, caét xeùo, moûng.
            - Haønh taây caét muùi nhoû, toûi baêm nhoû.
Thöïc hieän:
            - Chaûo noùng, cho ít daàu vaøo chaûo xaøo haønh taây, toûi cho thôm.
            - Cho thòt boø vaøo xaøo lôùn löûa. Xuùc ra ñóa.
            - Cho ñaäu roàng vaøo xaøo, cuõng lôùn löûa, neâm neám, ñaäu vöøa chín tôùi cho thòt vaøo ñaûo ñeàu, raéc tieâu.
  


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.