Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Lươn xào sả ớt
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Bồ câu nguyên con chưng thăng ma
Bồ câu nguyên con chưng thăng ma
VND 150.000Ba ba hấp nấm
Ba ba hấp nấm
VND 425.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Lươn xào sả ớtLươn xào sả ớt


Giá cho mỗi loại (phần): VND 45.500


41. Löôn xaøo saû ôùt.
a. Vaät lieäu:
            - 300g thòt löôn.
            - Saû, ôùt, toûi, tieâu.
            - Boät caø ri.
            - Nöôùc maém, muoái,daàu aên, gia vò, moät chuùt röôïu traéng.
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Löôn choïn con vöøa, laøm saïch baèng tro hay nöôùc coát chanh, khoâng neân duøng giaám vì löôn seõ bò maát muøi vaø thòt seõ bò nhôït. Röûa thòt löôn laïi baèng nöôùc coù pha chuùt röôïu traéng. Caét khuùc khoaûng 3cm.
            - Saû, ôùt, toûi baêm nhuyeãn.
            - Troän toûi, ôùt, caø ri, saû, gia vò. Laáy ½ hoãn hôïp naøy öôùp vaøo löôn khoaûng 30 phuùt.
Thöïc hieän:
            - Chaûo noùng, cho ít daàu vaøo chaûo chieân sô thòt löôn, vôùt ra.
            - Chöøa chuùt daàu trong chaûo , xaøo, toûi, saû, ôùt cho thôm. Cho löôn ñaõ chao daàu vaøo, neâm gia vò xaøo khoaûng 5 phuùt, sau ñoù cho chuùt nöôùc soâi vaøo chaûo, xaøo lôùn löûa cho ñeán khi nöôùc caïn, thòt löôn saên laïi, raéc tieâu.
            - Moùn naøy neân duøng noùng môùi ngon. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Cháo gạo lứt đậu đỏ
Cháo gạo lứt đậu đỏ
VND 60.000Gà ác chưng gừng
Gà ác chưng gừng
VND 60.000Cháo gạo lứt sơn tra
Cháo gạo lứt sơn tra
VND 40.000Gà ác đông trùng
Gà ác đông trùng
VND 220.000Canh bí đao tôm khô
Canh bí đao tôm khô
VND 11.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?