Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Canh thịt bò hành răm
Canh thịt bò hành răm
VND 22.000Bồ câu chưng câu kỷ nguyên con
Bồ câu chưng câu kỷ nguyên con
VND 150.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Đậu cô ve xào thịt bòĐậu cô ve xào thịt bò


Giá cho mỗi loại (phần): VND 4.500


a. Vaät lieäu:
            - 300g ñaäu.
            - 300g thòt boø meàm.
            - Nöôùc maém, muoái,daàu aên, gia vò.
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Thòt thaùi moûng, öôùp gia vò.
            - Ñaäu caét boû ñaàu, töôùc boû xô, caét xeùo moûng.
Thöïc hieän:
            - Chaûo noùng, cho ít daàu vaøo chaûo xaøo toûi cho thôm.
            - Cho thòt vaøo xaøo löûa lôùn khoaûng 2 phuùt, neâm laïi gia vò vöøa aên.Xuùc ra ñaõi.
 
            -  Laïi cho ít daàu vaøo chaûo vaø cho ñaäu vaøo xaøo, neâm gia vò, ñaäu vöøa chín cho thòt boø vaøo ñaûo ñeàu, raéc tieâu.
- Ñaäu xaøo ngon khi coøn maøu xanh, khoâng nhaõo, gioøn, coù vò thôm cuûa thòt boø. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.