Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Khổ qua xào trứng
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Tim heo ( 1 quả ) , ngọc trúc
Tim heo ( 1 quả ) , ngọc trúc
VND 100.000Cá chép nguyên con nấu sâm
Cá chép nguyên con nấu sâm
VND 125.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Khổ qua xào trứngKhổ qua xào trứng


Giá cho mỗi loại (phần): VND 10.500


a. Vaät lieäu:
            - 300g khoå qua.
            - 2 tröùng vòt.
            - Haønh laù
            - Nöôùc maém, muoái, gia vò.
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Khoå qua choïn traùi maøu xanh ñaäm, nôû heát gai, troøn mình. Boå ñoâi theo chieàu doïc, boû hoät, baøo moûng, röûa vôùi nöôùc coù pha moät chuùt muoái, sau ñoù röûa laïi vôùi nöôùc laïnh.
            - Haønh laù caét nhoû, toûi baêm nhuyeãn.
Thöïc hieän:
            - Neáu muoán ít ñaéng thì coù theå truïng sô khoå qua vôùi nöôùc soâi coù pha muoái. Neáu aên ñöôïc vò ñaéng cuûa khoå qua thì khoâng caán truïng vôùi nöôùc soâi.
            - Ñeå chaûo noùng, cho daàu aên vaøo chaûo, xaøo toûi cho thôm, cho khoå qua vaøo xaøo, neâm gia vò, xaøo khoaûng 5  phuùt.
            - Khoå qua vöøa chín tôùi, ñaùnh tröùng cho vaøo, ñeå löûa lôùn xaøo cho ñeán khi khoâ, neáu ñeå löûa nhoû moùn xaøo seõ khoâng khoâ vaø khoå qua seõ nhaõo, aên tanh.
            - Cho haønh laù vaøo vaø raéc tieâu. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Cháo bồ câu nguyên con
Cháo bồ câu nguyên con
VND 95.000Đậu cô ve xào thịt bò
Đậu cô ve xào thịt bò
VND 4.500Cháo bồ câu tô
Cháo bồ câu tô
VND 30.000Cháo gạo lứt đảng sâm
Cháo gạo lứt đảng sâm
VND 40.000Tim heo ( 1 quả ) nhị sâm
Tim heo  ( 1 quả ) nhị sâm
VND 100.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?