Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Bắp cải thảo
Bắp cải thảo
VND 4.700Ba ba hầm sả
Ba ba hầm sả
VND 425.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý arrow XEM THỰC ĐƠN CỦA BỆNH arrow Thịt dê nhục thung dungThịt dê nhục thung dung


Đơn Giá: VND 100.000


THAØNH PHAÀN
- Thòt deâ  300g
- Nhuïc thung dung  
- Loäc giaùc giao  
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
- Thòt deâ naáu vôùi nhuïc thung thung, haønh cho chín. Sau ñoù cho gaïo vaøo naáu tieáp thaønh chaùo, roài môùi boû loäc giaùc giao vaøo . AÊn  saùng toái.
Taùc duïng:
 
- Moùn aên naøy coù taùc duïng oân thaän trôï döông, keøm theo laõnh caûm, thaän döông hö toån.
*Chuù yù khoâng söû duïng ñoái vôùi ngöôøi coù khaû naêng maãn caûm hoaëc dò öùng vôùi caùc thaønh phaàn treân.
PHAÂN TÍCH:
- Thòt deâ vò ngoït, tính nhieät, khoâng ñoäc, taùc duïng ích khí huyeát, laøm taêng theå löïc, boå thaän, traùng döông, trò cô theå suy nhöôïc, ñau nhöùc moûi hay ôùn laïnh.
Theo nghieân cöùu trong 100g thòt deâ naïc ôû ñuøi, löôøn deâ tröôûng thaønh thaáy coù: nöôùc 68g; protid 17,3g; lipid 11,6g; caùc loaïi ñöôøng 0,5g; tro 1g; canxi 15mg; phospho 168mg; saét 3mg; thiamine 0,07mg; ribofla-vine 0,13mg; acid nictinic 4,9mg vaø vitamin A 85 UI ( ñôn vò quoác teá ).
Nhôø giaøu chaát dinh döôõng nhö vaäy neân thòt deâ ñöôïc coi laø thöïc phaåm boài boå, boå sung döôõng khí cho ñaøn oâng bò suy yeáu.
-Nhuïc thung dung coù taùc duïng tö aâm boå thaän, ích tinh huyeát, traùng döông. Theo ñoâng döôïc hoïc thieát yeáu, nhuïc thung dung duøng chöõa chöùng lieät döông, löng goái laïnh ñau ñoái vôùi nam giôùi. Chöõa voâ sinh, baïch ñôùi, khí hö ñoái vôùi nöõ giôùi. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.